Regulamin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Akademia Tańca AS, ul. Piłsudskiego 11, Sosnowiec, działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) o numerze 85.52.Z. W ramach działalności opartej o pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Akademia Tańca AS jest członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Tanecznego, które jest stowarzyszenem sportowo-kulturalnym. Organizujemy treningi sportowe, treningi tańca sportowego, kursy tańca, lekcje indywidulane, szkolenia taneczne, obozy taneczne, pokazy, imprezy taneczne oraz turnieje tańca zgodnie z ofertą i cennikiem.
Zapisanie się na zajęcia tańczne jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz RODO. W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów. Niezaznajomienie się z regulaminem nie zwalnia z zasad w nim obowiązujących.

2. ZAPISY NA ZAJĘCIA
Zajęcia są treningami sportowymi ze sportowego tańca, przygotowującymi do współzawodnictwa w zawodach sporotwych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Taneczne. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują się do przygotowania się w udziale sportowych zawodów tanecznych zgodnie z kalendarzem zawodów PTT ogłoszenej na stronie www.taniec.pl. Na zajęcia prowadzone mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów prawnych. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na dwa sposoby:osobiście na recepcji, telefonicznie (w godzinach otwarcia recepcji). Przyjęcie do grupy następuje poprzez wpis do listy uczestników grupy poprzez podanie imienia i nazwiska oraz telefonu, akceptacji regulaminu i RODO, oświadczenia oraz po dokonaniu wpłaty za bilet, karnet lub pakiet OPEN
Bilet upoważnia do wstępu na jedne zajęcia Karnet upoważnia do wstępu na cztery kolejne zajęcia wybranego kursu Pakiet kilku karnetów Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem dostępnym w siedzibie Akademii Tańca AS. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Akademii Tańca AS. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat. Uczestnik, który nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, powinien w ciągu trzech dni od terminu tych zajęć poinformować recepcję o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku recepcja zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania. Recepcja poinformuje uczestnika mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.

3. OPŁATY
Opłat za bilet lub karnety na wybrane zajęcia należy dokonać w osobiście, w recepcji szkoły, gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku opłat za zajęcia taneczne uczestnik może wykupić pojedyncze zajęcia, karnet zajęć miesięcznych. Opłaty w karnecie dotyczą kolejnych zajęć danego kursu (karnet obowiązuje na 28 od daty zakupu), nie ma możliwości rozdzielenia ich na wybrane zajęcia. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o podanie na recepcji pełnych danych na jakie ma być wystawiona faktura do 7 dni po dokonaniu opłaty. Faktury wystawiane są na podstawie paragonu fiskalnego.
Uczestnik każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć skorzystania z wybranej zniżki przed zaksięgowaniem wpłaty przez recepcjonistkę. Po wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe. Chcąc skorzystać ze zniżki uczestnik ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki. Zniżki i promocje nie łączą się. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie akademiatanca-as.pl są one sezonowe i na wybrane rodzaje kursów.
Stałe zniżki obowiązują:
10% na zakup dwóch karnetów w miesiącu na dwa rodzaje kursów
15% na zakup trzech karnetów w miesiącu na trzy rodzaje kursów
10% dla rodzeństwa przy zakupie karnetu

4. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
Zobowiązujemy się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo przeniesienia zajęć lub ich odwołania. W przypadku odwołania uczestnik nie traci wykupionego biletu lub karnetu. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Uczestnik, który przebywa na sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.
Zgłoszenia nieobecności można dokonać, najpóźniej godzinę przed zajęciami, w następujący sposób: telefonicznie Tel 506785852, osobiście w siedzibie
Akademii Tańca AS, poprzez wiadomość sms (konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz zajęć, na które zgłaszają Państwo nieobecność). W przypadku zgłoszenia nieobecności uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu 2 tygodni z inną, dowolnie wybraną grupą. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia z grupy wykupionego karnetu. Jest obowiązek powiadamiania recepcji o terminie i grupie, w której zajęcia będą odrabiane. Nieobecności zgłoszone w dwóch ostatnich tygodniach semestru muszą zostać odrobione do końca tego semestru. Nie ma możliwości przeniesienia odrabiania zajęć na nowy semestr. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona. Opłata za zajęcia nieodrobione w ciągu dwóch tygodni nie jest zwracana. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić uczestnika z sali i szkoły. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie klubu tańca, bez zgody jej kierownictwa, jest zabronione.

5. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA
Szkoła powiadamia uczestników o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca. Zastrzegamy sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
· zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;
· zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
· minimalną liczbę uczestników ustala kierownictwo
W przypadku rozwiązania grupy, zwracamy wpłacone opłaty lub umożliwiamy przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca lub proponujemy uczestnictwo w innych zajęciach. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, organizujemy zastępstwo.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
· gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
· braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;
· W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z §5 punktem 5 dajemy możliwość odrobienia ich w innym terminie.

6. ZWROTY
Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez ucestnika lub prawnego opiekuna uczestnika oraz dostarczonego przez niego paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Wniosek jest weryfikowany i uczestnik zostaje poinformowany o możliwości odebrania zwrotu. Akademii Tańca AS nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie uczestnika. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie, Akademii Tańca AS może zwrócić 30% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć. Będziemy wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

7. BEZPIECZEŃSTWO
Akademii Tańca AS Sosnowiec nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Akademii Tańca AS. Uczestnik zajęć w Akademii Tańca AS Sosnowiec może ubezpieczyć się we własnym zakresie. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić uczestnika z zajęć. Uczestnik po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których uczetnik został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, a także w szafkach nie odpowiadamy. Uczestnik może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. Wartościowe rzeczy może oddać do depozytu w recepcji. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję. Po zakończonych zajęciach, przed opuszczeniem szatni Kursant ma obowiązek zamknąć szafkę, a kluczyk pozostawić w szafce. Osoba zapisująca się na kurs, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

8. OCHRONA PRYWATNOŚCI
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Akademii Tańca AS. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Akademii Tańca AS dla celów organizacji zajęć tańca. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w zajęciach tanecznych, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji uczesnika.
Równocześnie uczestnik zajęć podpisując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka zgodnie z art. 81. ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. z 2006r. Nr 80, poz. 631, z późn. Zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy oraz nagrania wykonane podczas zajęć, urodzin tanecznych, pokazów, szkoleń obozów tanecznych i innych imprez organizowanych Akademii Tańca AS, mogą zostać wykorzystane do celów promocyjnych oraz na stronie internetowej.

9. REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć tanecznych, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej, kanale youtube, facebooku (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Akademii Tańca AS.

11. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, powstałe w wyniku jego działania. Na terenie Akademii Tańca AS  obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających. Na teranie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy, odrabiający zajęcia i instruktor. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą recepcji
i instruktora zajęć. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie obostrzeniami rządowymi, w któych rząd zobowiązuje przedsiębiorców do kontroli osób niezaszczepionych na terenie lokalu przedsiębiorcy, prosimy osoby niezaszczepione o obowiązkowe zgłoszenie swojej chęci przebywania w lokalu, w celu sprawdzenia czy limit osób niezaszczeionych nie został przekroczony. Osoby niezaszczepione mogą przebywać w lokalu tylko za zgodą pracowników recepcji Akademii Tańca AS.