Regulamin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN AKADEMII TAŃCA AS

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Akademia Tańca AS Adam Szendzielorz z siedzibą przy ul. Małachowskiego 2, 41-200 Sosnowiec, działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności Akademia Tańca AS organizuje kursy tańca, lekcje indywidulane, taneczne urodziny, szkolenia taneczne, obozy taneczne, pokazy, imprezy taneczne oraz turnieje tańca  zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.akademiatanca-as.pl

Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Akademia Tańca AS oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Akademia Tańca AS jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz RODO Akademii. W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

Niezaznajomienie się z regulaminem Akademii nie zwalnia z zasad w nim obowiązujących.

 • 2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

Na kurs tańca prowadzony przez Akademia Tańca AS mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów prawnych,

Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na dwa sposoby:

 • osobiście w recepcji dowolnej siedziby Akademia Tańca AS,
 • telefonicznie (w godzinach otwarcia recepcji),

Przyjęcie do grupy następuje poprzez wpis do listy uczestników grupy poprzez podanie imienia i nazwiska oraz telefonu, akceptacji regulaminu i RODO Akademii Tańca AS oraz po dokonaniu wpłaty za bilet, karnet lub pakiet OPEN

 • Bilet upoważnia do wstępu na jedne zajęcia wybranego kursu
 • Karnet upoważnia do wstępu na cztery kolejne zajęcia wybranego kursu
 • Pakiet kilku karnetów

Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.akademiatanca-as.pl i dostępnym w siedzibach Akademia Tańca AS.

Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Akademia Tańca AS. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.

Kursant, który nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, powinien w ciągu trzech dni od terminu tych zajęć poinformować Akademia Tańca AS o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Akademia Tańca AS zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania. Akademia Tańca AS poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.

 • 3 OPŁATY

Opłat za bilet lub karnety na wybrane zajęcia należy dokonać w  osobiście, w recepcji szkoły, gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku opłat za zajęcia taneczne Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia, karnet zajęć miesięcznych. Opłaty w karnecie dotyczą kolejnych zajęć danego kursu (karnet obowiązuje na 28 od daty zakupu), nie ma możliwości rozdzielenia ich na wybrane zajęcia. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o podanie na recepcji pełnych danych na jakie ma być wystawiona faktura do 7 dni po dokonaniu opłaty. Faktury wystawiane są na podstawie paragonu fiskalnego.

Kursant każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć skorzystania z wybranej zniżki przed zaksięgowaniem wpłaty przez Recepcjonistkę. Po wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe. Chcąc skorzystać ze zniżki Kursant ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki. Zniżki i promocje nie łączą się. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie akademiatanca-as.pl są one sezonowe i na wybrane rodzaje kursów.

Stałe zniżki obowiązują:

 • 10% na zakup dwóch karnetów w miesiącu na dwa rodzaje kursów
 • 15% na zakup trzech karnetów w miesiącu na trzy rodzaje kursów
 • 10% dla rodzeństwa przy zakupie karnetu
 • 4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

Akademia Tańca AS zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze. W szczególnych przypadkach Akademia Tańca AS zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć lub ich odwołania. W przypadku odwołania Kursant nie traci wykupionego biletu lub karnetu. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji Akademia Tańca AS może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.

Zgłoszenia nieobecności można dokonać, najpóźniej do godziny 15.00 w dniu w którym są zajęcia, w następujący sposób:

 • telefonicznie Tel 506785852,
 • osobiście w siedzibie Akademia Tańca AS,
 • poprzez wiadomość sms (konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz zajęć, na które zgłaszają Państwo nieobecność).

W przypadku zgłoszenia nieobecności Kursant ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu 2 tygodni z inną, dowolnie wybraną grupą. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia z grupy wykupionego karnetu. Jest obowiązek powiadamiania Akademia Tańca AS o terminie i grupie, w której zajęcia będą odrabiane. Nieobecności zgłoszone w dwóch ostatnich tygodniach semestru muszą zostać odrobione do końca tego semestru. Nie ma możliwości przeniesienia odrabiania zajęć na nowy semestr. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona. Opłata za zajęcia nieodrobione w ciągu dwóch tygodni nie jest zwracana. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z sali i szkoły.

Korzystanie z aparatów i kamer na terenie Akademia Tańca AS, bez zgody jej kierownictwa, jest zabronione.

 • 5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA

Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca.

Akademia Tańca AS zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:

 • zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;
 • zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.

W przypadku rozwiązania grupy, Akademia Tańca AS zwraca wpłacone opłaty, umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca lub proponuje uczestnictwo w innych zajęciach. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, Akademia Tańca AS organizuje zastępstwo.

Akademia Tańca AS zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:

 • gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
 • braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;

W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z §5 punktem 5 Akademia Tańca AS daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.

 • 6 ZWROTY

Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez Kursanta oraz dostarczonego przez niego paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Wniosek jest weryfikowany przez Szkołę i Kursant zostaje poinformowany o możliwości odebrania zwrotu. Akademia Tańca AS nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Kursanta. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie, Akademia Tańca AS może zwrócić 30% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć. Akademia Tańca AS będzie wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 • 7 BEZPIECZEŃSTWO

Akademia Tańca AS nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Akademia Tańca AS. Uczestnik zajęć w Akademia Tańca AS może ubezpieczyć się we własnym zakresie. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja.

Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, a także w szafkach Akademia Tańca AS nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. Wartościowe rzeczy może oddać do depozytu w recepcji Akademia Tańca AS. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję. Po zakończonych zajęciach, przed opuszczeniem szatni Kursant ma obowiązek zamknąć szafkę, a kluczyk pozostawić w szafce. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku. Osoba zapisująca się na kurs w Akademia Tańca AS, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

 • 8 OCHRONA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Akademia Tańca AS. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Akademia Tańca AS dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Akademia Tańca AS Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Akademia Tańca AS.

Równocześnie uczestnik zajęć i imprez organizowanych przez Akademię Tańca AS podpisując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka zgodnie z art. 81. ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. z 2006r. Nr 80, poz. 631, z późn. Zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy oraz nagrania wykonane podczas zajęć, urodzin tanecznych, pokazów, szkoleń obozów tanecznych i innych imprez organizowanych przez Akademię Tańca AS mogą zostać wykorzystane do celów promocyjnych oraz na stronie internetowej akademii.

 • 9 REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Akademia Tańca A, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu tańca, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

 • 10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Akademia Tańca AS (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Akademia Tańca AS.

 • 11 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Akademia Tańca AS powstałe w wyniku jego działania. Na terenie Akademii Tańca AS obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających. Na teranie Akademii Tańca AS obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą recepcji i instruktora zajęć. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.