Regulamin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN

KLUBU SPOROTWEGO AKADEMIA TAŃĆA AS SOSNOWIEC


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Klub Sportowy Akademia Tańca AS Sosnowiec, jest stowarzyszeniem pozarządowym pod Prezydentem Miasta Sosnowiec. Jest również członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Tanecznego, które jest stowarzyszeniem ogólnopolskim stowarzyszeniem sportowo-kulturalnym zrzeszającym klub tańca oraz tancerzy z całej Polski. Organizujemy realizujemy cele statutowe jakimi są propagowanie i rozwój tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizujemy kursy tańca i treningi sportowe, dzięki którym nasi członkowie rozwijają swoje umiejętności taneczne.

Zapisanie się na zajęcia taneczne jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz RODO. W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów. Niezaznajomienie się z regulaminem nie zwalnia z zasad w nim obowiązujących.

 1. ZAPISY NA ZAJĘCIA

Dla osób niezrzeszonych w stowarzyszeniu:

Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na dwa sposoby: osobiście na recepcji, telefonicznie (w godzinach otwarcia recepcji). Przyjęcie do grupy następuje poprzez wpis do listy uczestników grupy poprzez podanie imienia i nazwiska oraz telefonu, akceptacji regulaminu i RODO oraz po dokonaniu wpłaty składki klubowej za zajęcia. W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna osoby nieletniej. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów. Uczestnik, który nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, powinien w ciągu trzech dni od terminu tych zajęć poinformować klub o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku klub zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania. Klub poinformuje uczestnika mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.

Dla członków klubu sportowego:

Zrzeszeni członkowie klubu uczestniczą w treningach tanecznych grup pokazowych lub sportowych, przygotowującymi do współzawodnictwa w tanecznych zawodach sportowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Taneczne. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują się do przygotowania się w udziale sportowych zawodów tanecznych zgodnie
z kalendarzem zawodów PTT na stronie www.taniec.pl. Na zajęcia prowadzone mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów prawnych. Przyjęcie do grupy następuje poprzez wpis do listy uczestników grupy poprzez podanie imienia i nazwiska oraz telefonu, akceptacji regulaminu
i RODO, oświadczenia oraz po dokonaniu składki klubowej za zajęcia.

 1. SKŁADKI KLUBOWE


Stawki składek klubowych są zależne od wybranej formy zajęć i opłacane w siedzibie klubu sportowego do 10 dnia każdego miesiąca. Uczestnik zajęć ma możliwość skorzystania
z wybranej zniżki. Chcąc skorzystać ze zniżki uczestnik ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki. Zniżki i promocje nie łączą się.

Stałe zniżki obowiązują:

 • 10% na dwa rodzaje kursów tanecznych
 • 15% przy trzy rodzaje kursów tanecznych
 • 10% dla rodzeństwa
 1. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH


Zobowiązujemy się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo przeniesienia zajęć lub ich odwołania. Zgłoszenia nieobecności można dokonać, najpóźniej godzinę przed zajęciami, w następujący sposób: telefonicznie Tel 506785852, osobiście
w siedzibie Klubu Sportowego Akademii Tańca AS, poprzez wiadomość sms (konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz zajęć, na które zgłaszają Państwo nieobecność). W przypadku zgłoszenia nieobecności uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu 2 tygodni z inną, dowolnie wybraną grupą. 

 1. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA

Klub sportowy Akademia Tańca AS Sosnowiec powiadamia uczestników o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca. Zastrzegamy sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:

 • zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;
 • zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
 • minimalną liczbę uczestników ustala kierownictwo


W przypadku choroby trenera bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, organizujemy zastępstwo.


Zastrzegamy sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:

 • gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
 • braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności trenera;
 • w przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z §5 punktem 5 dajemy możliwość odrobienia ich w innym terminie.
 1. ZWROTY


Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez uczestnika lub prawnego opiekuna uczestnika. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 1. BEZPIECZEŃSTWO


Klub Sportowy Akademii Tańca AS Sosnowiec nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy klubu. Uczestnik zajęć  może ubezpieczyć się we własnym zakresie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku trener ma prawo wyprosić uczestnika z zajęć. Uczestnik po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela trener grupy. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie klubu, a także w szafkach nie odpowiadamy. Uczestnik może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować trenera grupy o zaistniałej kradzieży. Po zakończonych zajęciach, przed opuszczeniem szatni uczestnik ma obowiązek zamknąć szafkę, a kluczyk pozostawić w szafce. Osoba zapisująca się na kurs, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

 1. OCHRONA PRYWATNOŚCI


Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Klub Sportowy Akademii Tańca AS Sosnowiec. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Akademii Tańca AS dla celów organizacji zajęć tańca. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w zajęciach tanecznych, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji uczestnika. Równocześnie uczestnik zajęć podpisując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka zgodnie z art. 81. ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. z 2006r. Nr 80, poz. 631, z późn. Zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy oraz nagrania wykonane podczas zajęć i wydarzeń organizowanych przez Klub Sportowy Akademii Tańca AS Sosnowiec, mogą zostać wykorzystane do celów promocyjnych oraz na stronie internetowej.

 1. REKLAMACJE


Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć tanecznych, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej, kanale youtube, facebooku (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Klubu Sportowego Akademii Tańca AS Sosnowiec.

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Korzystanie z aparatów i kamer na terenie klubu tańca, bez zgody jej kierownictwa, jest zabronione.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, powstałe w wyniku jego działania. Na terenie Klubu Sportowego Akademii Tańca AS Sosnowiec obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających. Na teranie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia
i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy, odrabiający zajęcia i trener. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą trenera zajęć. W kwestiach nieuregulowanych
w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.